KURSIST LOGIN:Glemt password?

Generelt

 

Obligatorisk forskningstræning i almen medicin

I uddannelsen til speciallæge i almen medicin indgår et forskningstræningsmodul på 20 dage. Et forskningstrænings-forløb af 3 dages grundkursus, 2 dages internatkursus, 5 dage med seminarer, vejledning og projekfremlæggelse samt 10 dages selvstændigt projektarbejde.

 

Hvem skal på forskningstræning?

Alle læger i en almenmedicinsk hoveduddannelsesstilling skal gennemføre det obligatoriske kursus i forskningstræning. Undtaget er de læger, der er indskrevet som ph.d.-studerende ved et sundhedsvidenskabeligt fakultet, har en ph.d., doktorgrad eller tilsvarende.

Hvornår i uddannelsen?

Grundkurset er i øjeblikket placeret i fase 1.Selve projektarbejdet starter med internatkurset ca. 6 mdr. før ansættelsen som praksisamanuensis i fase 2, og kurset skal være afsluttet inden ansættelsen som praksisamanuensis er afsluttet. Her kan den kliniske vejleder (tutoren), der har fulgt dig de første år i din hoveduddannelse, støtte dig i dit arbejde.

Som udgangspunkt må projektarbejdet ikke strække sig ud over 12 måneder, og skal være afsluttet senest 6 måneder før afslutningen af hoveduddannelsen.

 Hvad er formålet med kurset?

Forskningstræningsmodulet skal sammen med den kliniske uddannelse og den øvrige teoretiske uddannelse bibringe lægen kompetencer inden for akademikerrollen, som beskrevet i Målbeskrivelsen for speciallægeuddannelsen i almen medicin - specifikt drejer det sig om følgende mål:

  • mål nr. 37: Kvalitetsudvikling og forskning
  • mål nr. 38: Teoretiske forståelsesrammer
  • mål nr. 39: Kritisk refleksion
  • mål nr. 41: Forholde sig til viden
  • mål nr. 42: Udvikling af klinisk praksis

Forskningstræning går grundlæggende ud på, at alle speciallæger opnår kompetencer indenfor at:

  • Formulere en problemstilling med udgangspunkt i en aktuel klinisk praksis indenfor eget speciale og påvise tilstedeværende og manglende viden omkring problemstillingen
  • Gennemføre en systematisk søgning i forskningslitteraturen til at belyse den valgte problemstilling
  • Fortolke litteraturens resultater kritisk og anvende resultaterne til en kritisk vurdering af etableret praksis
  • Vurdere eventuelle organisatoriske, økonomiske og etiske konsekvenser af at ændre praksis gennem udnyttelse af viden erhvervet ved litteraturgennemgangen
  • Formidle resultatet af litteraturgennemgangen samt eventuelle øvrige overvejelser

 

Hvordan ser et kursusforløb ud?

Nedenfor er en figur med en oversigt over et kursusforløb. Kurset består af et 3-dages teoretisk kursus og 5 dage med formiddagskurser. Derudover er der 10 dage reserveret til selvstændigt projektarbejde.

I projektdelen arbejder I sammen om et projekt i grupper af minimum 2 og maksimum 3 kursister.

Under forskningstræningsmodulets første 6 mdr. udgår dine 5 returdage til praksis.

Datoer og indhold annonceres for hvert kursus.

 

Hvor kan jeg læse mere?

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2014/forskningstraening-i-speciallaegeuddannelsen

 

Underviser login
Specialeuddannelsen i Almen medicin     ·     København     ·     Odense     ·     Århus     ·     Generel kontakt
Dudal Webdesign